– Fanger kan isoleres på grunn av dårlig økonomi eller mangel på fangevoktere

– Et av samfunnets mest inngripende vedtak må begrunnes bedre, skriver jusstudent Pernille Jovall. Hun mener norske fengsler isolerer fanger for lett.

b
a

Pernille Jovall, fengselsgruppa på Juss-Buss

Vi nordmenn ser ofte på vår egen rettsstat som en av de beste i verden. Hva er egentlig praksis i norske fengsler når det kommer til isolasjon, og er den noe å være stolt av?

Bruken av fengselsbesluttet isolasjon i Norge har vært gjenstand for skarp internasjonal kritikk fra FNs overvåkningsorganer, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Den europeiske torturkomitéen. Juss-Buss mener at dette blant annet skyldes for vide og unøyaktige lovhjemler, og manglende statistikkføring.

For vide hjemler

Lovhjemlene for fengselsbesluttet isolasjon er vage og skjønnspregede. I praksis er det derfor lite som skal til før man kan pålegge mennesker full isolasjon. Juss-Buss erfarer at i enkelte vedtak oppgir fengslene feil lovhjemmel, og i andre vedtak er lovhjemmelen ikke tilstrekkelig presisert.

Les også: – Norske fanger isoleres unødvendig

Begrunnelsen for vedtaket kan dermed være uriktig eller irrelevant, uten at dette blir synliggjort for den som isoleres. Dette setter den isolerte i en usikker posisjon, hvor det er vanskelig å kartlegge sin egen rettstilstand og vite om man har grunnlag for å klage på isolasjonsvedtaket.

Vi stiller spørsmål ved om forvaltningen har forstått legalitetsprinsippets formål om å ivareta rettssikkerheten til enkeltindividet. Et av samfunnets mest inngripende vedtak må begrunnes tilfredsstillende i lov.

Store mørketall

Juss-Buss ser at det er en manglende statistikkføring av fengselsbesluttet isolasjon. Mørketall gjør det vanskelig å danne en god nok oversikt over isolasjonsbruken i Norge. Hvis vi hadde hatt tilstrekkelig statistikk kunne vi ha oppdaget unødvendig isolasjon, og dermed gjort de nødvendige lovendringene på området.

«Mange sitter isolert 23 timer i døgnet uten at det fattes vedtak om isolasjon.

Et annet problem, som er vanskelig å statistikkføre, er indirekte isolasjon som innsatte utsettes for gjennom språk- og kommunikasjonsvansker. Dette gjelder for eksempel for utenlandske innsatte som på grunn av manglende språkbeherskelse ikke kan kommunisere med andre innsatte eller ansatte. I tillegg til dette kommer det at utenlandske innsatte er ekstra utsatt for en annen type indirekte isolasjon; Ofte får de mindre besøk under soningen fordi de mangler et sosialt nettverk i Norge. De får heller ikke får permisjon hvis de soner med endelig utvisningsvedtak.

Isolasjon som følge av ressursmangler

Fengslet har adgang til å isolere en eller flere fanger på bakgrunn av dårlig økonomi i fengslet eller mangel på fangevoktere. Dette begrunnes i «bygningsmessige eller bemanningsmessige hensyn». Juss-Buss ser at isolasjon på dette grunnlaget skjer uten at den isolerte mottar vedtak om dette. Når fengslene blir for fulle, blir det også dårligere kapasitet til å gi den enkelte fange aktivitetstilbud og fellesskap med andre. Mange sitter derfor isolert 23 timer i døgnet uten at det fattes vedtak om isolasjon. Da blir også overprøvingsadgangen deretter.

I tillegg er det påvist problemer med at fanger med funksjonshemninger utsettes for faktisk isolasjon. Juss-Buss har hatt erfaringer der faktisk isolasjon av funksjonshemmede innsatte forekommer, på grunn av manglende tilpasninger og fremkommelighet i fengslene.

De europeiske fengselsreglene knesetter et grunnprinsipp om at ressursmangel ikke rettferdiggjør soningsforhold som krenker de innsattes menneskerettigheter. At dette forekommer i norske fengsler er uakseptabelt.

Juss-Buss deler den internasjonale bekymringen for fangers rettssikkerhet, og oppfordrer Norge til å gjennomgå sine praksiser.