Kommentar: – Bent Høies omorganisering kan sette norsk rusforskning 15 år tilbake

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) skal underlegges Folkehelseinstituttet (FHI). Betyr det at landets informasjon om tobakk kun skal komme fra anti-tobakkslobbyen, og at avholdsfolk skal være de eneste som uttaler seg om alkohol?

 

b
a

Tirsdag ble det klart at Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) skal underlegges Folkehelseinstituttet (FHI). Dette vil i praksis avvikle SIRUS.

Begge institusjonene har vært underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men der FHI har vært en direkte forvalter av folkehelsespørsmål, har SIRUS vært kjent som et selvstendig, kritisk forskingsinstitutt. Etter 14 år med politisk autonomi tvinger nå en politisk omorganisering norsk rusforskning inn en usikker fremtid med ensrettede moralske føringer.

Trolig vil det nå bli slutt på anledninger hvor SIRUS benytter sin frie stemme til å kritisere og nyansere FHIs arbeid, slik de har gjort ved flere anledninger de siste år. Et eksempel på dette er FHIs snusrapport, som tidligere har vært kritisert på ND.no.

Fremfor å vektlegge skadereduserende metoder for nikotinbrukere, valgte rapportens forfattere å anbefale alle nikotinbrukere å slutte, med retorikk om at «man kan ikke helt utelukke at det finnes en risiko» og at enkelte nikotin-plager «kan klassifiseres som mulige forstadier til kreft».

En av kritikerne til denne rapporten var SIRUS-forsker Karl Erik Lund, som reagerte på at FHIs retorikk bidrar til å skape unødig frykt for nikotinbrukere, og påpekte at sammensetningen av forskergruppen som skrev rapporten, etter alt å dømme var rekruttert fra antitobakksbevegelsen.

Lund har lang erfaring med tobakksforskning, og er en viktig stemme for å få frem slike nyanser. Hvordan skal slik kritikk komme frem etter denne sammenslåingen?

KRITISK: FpU-leder Atle Simonsen gikk ut mot egen regjering i Dagbladet onsdag. FOTO: Faksimile, dagbladet.no

KRITISK: FpU-leder Atle Simonsen gikk ut mot egen regjering i Dagbladet onsdag. FOTO: Faksimile, dagbladet.no

Det er gledelig at kritikken av regjeringens planer kommer fra uventet hold, når FpU-leder Atle Simonsen i dag kritiserer avgjørelsen i Dagbladet. Tross de positive sidene ved avbyråkratiseringen anser Simonsen sammenslåingen for å være en knebling av kritiske stemmer, og viser til at SIRUS har tradisjon for å utøve sunn kritikk mot tiltak som fremmes av Helsedirektoratet.

Høies omorganisering står i fare for å sette norsk rusforskning 15 år tilbake.

Høie hevder det ikke er grunnlag for å hevde at FHI er politisk styrt. Påstanden er absurd. I sin strategi for perioden 2014-2018 skriver FHI at de i tillegg til tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, får «oppdrag knyttet til hendelser, kriser, forskningsbevilgninger og politiske prioriteringer». Dette er ren forvaltning av politiske føringer, i motsetning til SIRUS som vektlegger å la sine forskere «stimulere til, og delta i, debatter om aktuelle rus- og tobakkspolitiske saker». I følge forsker Hilde Pape er det klar forskjell i rollene; FHI skal gi omforente råd til befolkningen. Til Dagbladet påpeker hun at det vil alltid være et spenningsforhold mellom slik praksis og fri forskning. I følge Pape bør rådgivning og forskning utføres av to ulike institusjoner.

At Helsemyndighetene ikke ser dette poenget, eller det problematiske ved denne utviklingen, er dramatisk. Skal landets informasjon om tobakk komme fra anti-tobakkslobbyen? Skal avholdsfolk være de eneste som uttaler seg om alkohol? Rus er et komplekst felt i vekst, og samfunnsvitenskapelige institusjoner leder an utviklingen internasjonalt. Med dagens regjering vil det være umulig for norske rusforskere å delta på denne utviklingen.

Høies omorganisering står i fare for å sette norsk rusforskning 15 år tilbake, og utviklingen tilsier at landet har behov for en egen Rusminister, siden Helsemyndighetene ikke tar feltets utfordringer på alvor.