Natt&Dag møter Christine Fossen

b
a

[Smilet] & [Gift] møter Christine Fossen, narkotikapolitisjef.

SMIL Er du i slekt med Erling?

– Nei!

GIFT Liker du rockemusikk?

– Njaaa … det kommer litt an på.

GIFT Du vet at alle rockeartister bruker narkotika?

– Jeg vet ikke helt om det er sant. Men deter vel mulig det …

GIFT Hvilke likheter ser du mellom sexindustrienog narkotikaindustrien?

– Det er mye penger i begge bransjene, detomsettes for enorme summer.

SMIL Pluss at både dop og sex er skikkeligdigg, såklart?

– Ja, det er jo jeg uenig i, da, jeg synes igrunnen begge deler er skikkelig lite digg, hehe he. Ihvertfall om vi snakker om sex slik sexindustrienfremstiller det.

SMIL Har politiet sine egne koder for forskjelligetyper dop, på samme måtesom brukergruppene?

– Nei, men vi vet hva kodene på gata betyr.Vi holder oss oppdatert.

GIFT OK. Så hva betyr “køks”?

– Nei, det vet jeg ikke. Hva betyr det?

GIFT Det forteller jeg vel ikke til deg…

– Det er greit det. Det er sikkert noen andreher på huset som vet hva det betyr.

GIFT Når folk blir arrestert for besittelse,blir de ofte tilbudt spesielle avtaler forå angi folk høyere oppe, ihvertfall påTV. Dette må da være en trussel mot rettssikkerheten?

– Nei, for det skjer nemlig ikke her. Norgehar ikke noe system for såkalt “plea bargaining”.Blir du arrestert for besittelse blir du tiltaltfor alt sammen uansett.

GIFT Er det noe korrupsjon ved Oslo Politikammer?

– Nei. Overhodet ikke!

GIFT Mange som blir arrestert med narkotikaopplever at de blir dømt for mindremengder enn det de ble arrestertmed? Hvor blir det av det som mangler i tiltalen?Og er det mye utagerende festing påjulebordene deres?

– Jeg skjønner ikke helt hva du mener, menjeg kan ihvertfall forsikre deg om at det ikke forekommernoe svinn etter at vi har tatt et beslag.Det har vi så strenge rutiner på at detnærmest ville vært umulig. Kanskje er det baredet at Kripos, som står for veiing etter beslag,har mer nøyaktige vekter enn langerne. Og nårdet gjelder julebordene her, er det ingen utagerendefesting, ihvertfall ikke i den betydningensom det begrepet etterhvert har fått, he he.

GIFT Sentrum politistasjon har en beliggenhetog arkitektur som får hele Torggatatil å føle seg som skurker. Hele byggeter et eneste stort kikkerspeil. Kvartaletdet ligger i heter “Tukthuskvartalet”. Synesdu at det er rart hvis lokalbefolkningen følerseg mistenkeliggjort?

– Ja, det ville jeg syntes var veldig rart. Forsvært mange oppfattes politiets nærvær tvert imot som en trygghet.

GIFT Men når du går forbi den stasjonen serdu klistremerker med “Denne bygningenbevoktes av Securitas” i vinduene.Er det særlig egnet til å skape tillit til politiet?

– Heh … det der kan ikke jeg svare på, altså.Du må nesten snakke med noen ansvarlige påden stasjonen.

GIFT Hvorfor må dere alltid jage junkieneøstover i Oslo?

– Men det er da ikke vi som har jaget dem!Det har oppstått problemer ved samlingspunktenederes som har ført til at politiet har måttetgripe inn, og så har de selv bestemt hvor deskulle etablere seg.

SMIL Når nyhetene melder at “den russiskekjempekrabben er på vei nedoverlangs kysten”, er det egentlig en kodetmelding om at russerhorene er på vei motOslo?

– He he. Det tror jeg ikke, men aldri si aldri.Men de krabbene der er virkelig et kjempeproblemfor fiskerne.

SMIL Burde det ikke være hardere strafferfor livsfarlig amfetamin enn for langtmer harmløs kokain? Er det bareomsetningsverdien som teller?

– Nei, farlighetsgrad teller også inn i straffeutmålingen,ved siden av omsetningsverdien.Heroin gir for eksempel strengere straff ennhasj. Men kokain og amfetamin er jo nært beslektedemidler, både disse stoffene og ecstasysorterer under sentralstimulerende midler.

GIFT Er det sant at dere sjekker bankkortenefor kokain når man tar ut penger?

– Nei, ikke såvidt meg bekjent.

GIFT Hjemmedyrket marihuana: Hvem eregentlig offeret, og hvorfor er detulovlig?

– I Norge er det forbudt å bruke og besitteall narkotika. Marihuana er per lov definert somnarkotika.

GIFT Men det er altså en forbrytelse utenoffer, eller …?

– Narkotikaforbrytelser har ikke noe definertoffer, rent strafferettslig. Det er jo ingen fornærmetpart i en narkotikasak.

SMIL Hva tror du skjer først: avkriminaliseringav cannabis eller forbud mottobakk?

– Aner ikke!

SMIL Røyker snuten tjaller?

– Det kan godt hende at det har skjedd. Menjeg håper at de som gjør det er seg sitt ansvarsom politimenn bevisst.

GIFT Du fikk selv mye pepper for å ha uttaltdeg om at du har prøvd å røyke sweetirie sensi da du studerte på Jamaica.Hva var egentlig poenget med den uttalelsen?

– Ikke noe mer enn at jeg ble spurt, og ga etærlig svar. Alternativet måtte være å lyve omnoe som skjedde for over 20 år siden, mens jegstuderte i California. Det hadde det ihvertfallikke vært noe poeng i.

SMIL Var det digg, da?

– Jeg husker det knapt nok. Men det var ingengod opplevelse.

SMIL Hvordan trives du i Oslo?

– Jeg trives godt i Oslo, selv om jeg bor iDrammen.

GIFT Svært mange politifolk i Oslo kommerfra distriktene, og vet ikke mer ombyen enn det de har sett på TV2. Disseer vel knapt nok kvalifisert til å jobbe i Oslo?

– De som jobber ved min seksjon er ihvertfallmeget godt kvalifisert. Vi er en spesialseksjonmed høye krav til medarbeiderne, og hvis deikke duger må de finne seg en annen jobb.

GIFT Vi krever svar: Hvilke konkrete tiltaker igangsatt for å rekruttere flere politifolkfra Oslo?

– Da må du nok spørre noen andre!

GIFT Politihøgskolen ligger like i nærhetenav Menighetsfakultetet og Musikkhøgskolen.Er dette gjort med vilje for åskjerme studentene fra den harde eksperimenteringenpå Blindern?

– Igjen: Det må du spørre noen andre om,for eksempel den som plasserte skolen der engang i tiden.

SMIL Hvis man la ned hele narkotikaseksjonen,og du som privatperson fikk disponerehele budsjettet til hva du ville:hva ville du brukt pengene til?

– Da ville jeg funnet meg en annen jobb, gittpengene til politiet, og latt dem få bestemmehva de skulle brukes til.

SMIL Jobben deres er bl.a. å plage folk somsliter med rusproblemer. Er ikke detlitt kjipt av og til?

– Jeg føler at vi så langt vi kan prøver å hjelpede menneskene med rusproblemer som vikommer i kontakt med, selv om det først ogfremst er andre etaters ansvar. Men det er noken problemstilling som de som jobber ute pågata føler mye mer på kroppen enn vi som sitteri administrasjonen.

GIFT Kan dere ikke ihvertfall la vår venn NNfå være i fred, han prøver nemligen åstraite seg opp?

– Jamen, da må han la være å gjøre noe galtda! Så skal han nok få være i fred.

SMIL Du, Christine?

– Ja?

SMIL Hva med framtiden? Satser du på enkarriere i Justisdepartementet? Ellergår du muligens med en krimforfatter imagen?

– Jeg har ihvertfall definitivt ikke noen krimforfatteri magen! Det er nok ikke der talentetmitt ligger, dessverre.

GIFT Hvem foretrekker du: Anne Holt ellerKim Småge?

– Jeg synes egentlig begge har skrevet littbåde og …

SMIL En framtid uten narkotika: drøm ellervirkelighet?

– Slik det ser ut i dag, er det nok mer drømenn virkelighet. Dessverre.